Społeczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Dorotowo
Formularz rekrutacyjny

Dane identyfikacyjne kandydata:

Imię*:
Nazwisko*:
Pesel*:
Data urodzenia*:
Numer telefonu*:

Dane adresowe kandydata:

Województwo*:
Powiat*:
Gmina*:
Miejscowość*:
Ulica*:
Numer budynku*:
Numer lokalu*:
Kod pocztowy*:
Poczta*:

Dodatkowe informacje o kandydacie

(np. zainteresowania, uczulenia, szczególne dane dot. stanu zdrowia/poza danymi wynikającymi z orzeczeenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym):

Matka:

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu:
Adres mailowy:

Ojciec:

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu:
Adres mailowy:

Inny opiekun prawny

(wypełnić w przypadku rodziców nieżyjących lub pozbawionych częściowo lub całkowicie praw rodzicielskich w stosunku do kandydatów nieletnich/częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych)

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu:
Adres mailowy:

*Administratorem danych osobowych kandydatów do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY. DOROTOWO (dalej: szkoła), ich rodziców/opiekunów prawnych jest Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 254/258 (dalej: Dorotkowo/fundacja). Zgromadzone dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Integracyjnego Punktu Przedszkolnego. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Dane są gromadzone oraz przetwarzane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. Dorotkowo gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie za zgodą przekazujących te dane, w celu realizacji zadań szkoły, realizując swoje zadania przy wsparciu organów administracji publicznej ma obowiązek, na wniosek tych organów, przekazywania im gromadzonych danych osobowych. Każdy, kto powierzył swoje dane osobowe Dorotkowu oraz czyje dane osobowe są przetwarzane przez Dorotkowo, ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("zapomnienia") lub prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. Dorotkowo nie stosuje polityki plików cookies. Dorotkowo nie prowadzi narzędzi służących do profilowania użytkowników strony www.dorotkowo.pl oraz odwiedzających profil Dorotkowa na portalu społecznościowym. Inspektorem ochrony danych w Dorotkowie jest pracownik administracyjny Dorotkowa wyznaczony do zadań inspektora danych osobowych przez zarząd fundacji, e-mail: ido[at]dorotkowo.pl Osoby, które przekazały swoje dane osobowe Fundacji Dorotkowo mają prawo wnieść skargę w związku z ich przetwarzaniem do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

*Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dorotkowo. Fundację na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 254/258 (administrator danych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). 

*Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną niezakodowanych plików elektronicznych, zwierających informacje dotyczące procesu rekrutacji do Szkoły Przysposabiającej do Pracy. DOROTOWO oraz realizacji zadań przez ten Punkt Przedszkolny.