Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół w Toruniu (dalej: Dorotkowo), jako administrator danych osobowych informuje, że:

 1. w Dorotkowie ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO),
 2. dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa,
 3. Dorotkowo gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie za zgodą przekazujących te dane, w celu udzielenia wsparcia (mieszczącego się w ramach celów statutowych Dorotkowa) osobom, których te dane dotyczą,
 4. od osób zatrudnianych Dorotkowo pozyskuje następujące dane: imiona, nazwisko, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, kwalifikacje, nr dowodu lub innego dokumentu, mail, telefon, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców,
 5. od podopiecznych Dorotkowo pozyskuje dane: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, niepełnosprawność, przyczyna niepełnosprawności, przebieg rehabilitacji i leczenia
 6. od rodziców podopiecznych Dorotkowo pozyskuje dane: imiona, nazwisko, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, sytuacja rodzinna (liczebność rodziny; choroby), mail, telefon,
 7. nie podanie wymaganych danych oraz nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie każdorazowo skutkuje niemożnością korzystania z oferty pomocowej Dorotkowa,
 8. Dorotkowo realizując swoje cele statutowe przy wsparciu organów administracji publicznej ma obowiązek, na wniosek tych organów, przekazywania im gromadzonych danych osobowych,
 9. każdy, kto powierzył swoje dane osobowe Dorotkowu oraz czyje dane osobowe są przetwarzane przez Dorotkowo, ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("zapomnienia") lub prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do do organu nadzorczego, którym jest Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00,
 10. Dorotkowo nie stosuje polityki plików cookies
 11. Dorotkowo nie prowadzi narzędzi służących do profilowania użytkowników strony https:://dorotkowo.pl oraz odwiedzających profil Dorotkowa na portalu społecznościowym,
 12. siedziba Dorotkowa, dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w niej przebywających oraz dla zabezpieczenia mienia jest monitorowana,
 13. dane z monitoringu są przechowywane przez miesiąc po czym ulegają automatycznemu zniszczeniu,
 14. dane z monitoringu nie są przetwarzana i udostępniane, ale mogą być udostępniane organom państwa - na ich wniosek, z zachowanie przepisów polskiego prawa - w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w siedzibie Dorotkowa lub zniszczenia mienia,
 15. inspektorem ochrony danych w Dorotkowie jest pracownik Dorotkowa wyznaczony przez zarząd Dorotkowa. Kontakt do IDO Dorotkowa: e-mail ido[at]dorotkowo.pl 


zob. też: PROCEDURA RODO W DOROTKOWIE 

 

Zarząd Dorotkowa