O fundacji

O fundacji

   

ZAŁOŻENIE FUNDACJI

"Dorotkowo" wymyśliła mama Dorotki, Kasia, która od narodzin Dorci zastanawiała się "co będzie z Dorotkową przyszłością tą bliższą i tą dalszą". Od momentu założenia strony internetowej, którą nazwała "Dorotkowo" - Kasia całymi wieczorami odpisywała też na meile świeżoupieczonych rodziców dzieci z ZD, którzy potrzebowali wsparcia (i rodzice i ich pociechy).

"Dorotkowo" zatem, jako prywatna strona internetowa o Dorotce, działa już od 2004 r. W 2008 r. spisano notarialny akt założycielski powołując Fundację a 21 grudnia 2009 r. dokonano jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W założeniu Fundacji pomogli: p. Małgosia Koc-Dąbrowska, p. prof. Jan Sziling i tata Dorci Michał. W czerwcu 2008 r. we czwórkę spotkali się u pana notariusza Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu i podpisali akt założycielski Fundacji. Potem uchwalili statut w myśl, którego Fundacja powstała po to by:

 • wspierać leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21 (Zespołem Downa)
 • wspomagać funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21, w społeczeństwie
 • wspierać rodziny osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21

Cele swoje Fundacja zamierza realizować poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji
 • prowadzenie działalności wydawniczej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej, szkoleniowej
 • pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji, prowadzenie działalności szkoleniowej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej
 • inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych

  Dla realizacji powyższych celów Fundacja:

 • gromadzi środki finansowe i materialne na swoje potrzeby,
 • organizuje i wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21
 • popiera działalność wydawniczą dotyczącą ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, w szczególności osób obciążonych zespołem Downa
 • organizuje konferencje naukowe, sympozja, seminaria, wystawy itp. o problematyce zdrowotnej
 • współpracuje z innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć ją w realizacji jej celów statutowych
 • inicjuje inne formy działalności

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE
Statut
Odpis z KRS   [tu: wyszukiwarka KRS]

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za rok 2022 (pdf)
Bilans za rok 2022 (pdf)
Rachunek Zysków i Strat za rok 2022 (pdf)
Informacja dodatkowa do Sprawozdania za 2022 (pdf)
Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2022 (pdf)
Badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. (pdf)

 

zob.: więcej sprawozdań  


WŁADZE FUNDACJI

Komisja Rewizyjna:
dr hab. n. hum. Sylwia Grochowina,
Dorota Kromp (przewodnicząca),
Małgorzata Koc-Dąbrowska,

do 10.04.2022 r. prof. dr hab. n. hum. Jan Sziling (przewodniczący),

Komisja Rewizyjna: wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który zwołuje i prowadzi zebrania Komisji; ocenia realizację celów Fundacji przez Zarząd raz do roku; kontroluje na bieżąco działalność Zarządu; ustala zasady wynagradzania członków Zarządu Fundacji; dokonuje zmian w statucie Fundacji.

Zarząd:
dr n. hum. Katarzyna Minczykowska-Targowska (prezes zarządu),
dyżur: poniedziałki 12.00-16.00; środy: 16.00-18.00
(prosimy o wcześniejsze umawianie się pod numerem +48 784 69 50 50 lub mailowo: dorotkowo[at]dorotkowo.pl

dr n. hum. Michał Targowski (wiceprezes zarządu)

Justyna Słupkowska (wiceprezes zarządu)

mec. Mira Kowalczykiewicz-Brycht (sekretarz zarządu)


Zarząd: rozdziela między swoich członków funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarzy Zarządu; kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz; ustala zakres kompetencji i obowiązków dyrektora oddziału; sprawuje kontrole i nadzór na dyrektorem oddziału; uchwala plany i programy działania Fundacji; uchwala plany finansowe Fundacji; zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala wynagrodzenia pracowników Fundacji; zaciąga kredyty i pożyczki w imieniu Fundacji; przyjmuje darowizny, spadki i zapisy; dokonuje sprawozdania ze swojej działalności w momencie upływu kadencji wobec Fundatorów Fundacji. 

 

Zarząd jest w swojej działalności wspierany przez powołaną 1.06.2013 r. Radę Rodziców  

Rada Rodziców (rada.rodzicow@dorotkowo.pl):
Dorota Purzycka - przewodnicząca (mama Marysi, Agnieszki i Jasia; oligofrenopedagog i tyflopedagog), tel. 667 859 441

Członkowie Rady:
Katarzyna Drzewiecka-Czech (mama Natalki i Nikodema),
Przemysław Goc (tata Leonarda i Teodora),

Joanna Górczyńska (mama Emilki, Adriana i Huberta),
Krzysztof Karczewski (tata Karolci),
Danuta Kliszewska (mama Szymka, Weroniki i Marka),
Mira Kowalczykiewicz-Brycht (mama Olka i Franka),
Monika Lipińska-Woźniak (mama Maksia i Ani),
Katarzyna Młodecka (mama Grzesia i Sebastiana),
Kamila Ordak (mama Brunonka, Blanki i Diany),
Anna Urbańska (mama Zosi, Grzegorza i Krystiana),
Anna Wiśniewska (mama Igi, Maksa i Olka),

Magdalena Zalewska (mama Klaudii i Jasia),
Aleksandra Zielińska (mama Juliana i Alicji).

 

MÓWIĄ I PISZĄ O "DOROTKOWIE"  

[wrzesień 2023]